Atgal
Dažniausiai užduodami klausimai
KELIONĖS
 • Turizmo paslaugų teikimo sutartis
 • Kelionės užsakymo sąlygos
 • Informacija dėl kelionei reikalingų dokumentų
VIZOS
 • Informacija keliaujant į Rusiją per Baltarusiją
 • Anketos Vizų forminimui (Rusija ir Baltarusija)
 • Nepilnamečių vykimas
 • Keliavimas su gyvūnais
DRAUDIMAS
 • Kelionės draudimas
 • Kelionės draudimas į Rusiją ir Baltarusiją
 • Neįvykusios kelionės draudimas
 • Draudžiamųjų įvykių administravimas

1. Kelionės organizatorius įsipareigoja organizuoti turistui (-ams) turizmo paslaugą pagal programą, nurodytą paslaugą aprašančioje medžiagoje.

2. Turistas įsipareigoja laiku sumokėti už turizmo paslaugą: jei sutartis sudaroma, kai iki paslaugos suteikimo pradžios lieka daugiau nei 3 savaitės, sumokėti 20 procentų dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti ne vėliau kaip 3 savaitės iki paslaugos suteikimo pradžios; jei sutartis sudaroma kai iki paslaugos suteikimo pradžios lieka mažiau nei 3 savaitės, sumokėti visą paslaugos kainą. Paslaugos įsigijimą patvirtinantis dokumentas išduodamas tik apmokėjus visą sutartyje įtvirtintą paslaugos kainą.

3. Nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos paslaugos kainos ar jos dalies, Turizmo paslaugos užsakymas netenka galios. Tokiu atveju turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų paslaugos variantą, iš Kelionės organizatoriaus tuo metu siūlomų paslaugų, sudarydamas naują Turizmo paslaugos užsakymą. Turistui atsisakius sudaryti naują Turizmo paslaugos užsakymą, turistas privalo atlyginti Kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius.

4. Turistas patvirtina, kad prieš sudarydamas užsakymą, gavo rašytinį dokumentą (paslaugą aprašančią medžiagą), kuriame išdėstyta visa su paslauga susijusi informacija. Paslaugą aprašanti medžiaga yra laikoma neatskiriamu užsakymo priedu. Informacija gali keistis.

5. Turistas įsipareigoja atsakyti už paslaugos teikimo metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.) Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionės organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.

6. Turistas turi teisę vienašališkai nutraukti užsakymą, nepaisydamas to, kad kelionių organizatorius jau pradėjo jį vykdyti. Šiuo atveju turistas turi atlyginti kelionių organizatoriaus nuostolius, kuriuos jis patyrė norėdamas įvykdyti užsakymą iki pranešimo apie užsakymo nutraukimą gavimo iš turisto momento.

7. Turizmo paslaugos užsakymo pasirašymas negarantuoja, kad turisto pasirinktai paslaugai bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. Nepatvirtinus rezervacijos, pasirašytas turizmo paslaugos užsakymas netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvią turizmo paslaugą, sudarydamas naują turizmo paslaugos užsakymą. Turistui atsisakius sudaryti naują turizmo paslaugos užsakymą, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui pinigus už netekusį galios turizmo paslaugos užsakymą.

8. Jeigu turistui atvykus į paskirties vietą paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės suteikti įsigytos paslaugos, jis įsipareigoja pasiūlyti turistui (-ams) tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą užsakyme nurodytam terminui. Jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jos atsisakė, kelionės organizatorius grąžina turistui pinigus už nesuteiktą paslaugą.

9. Kelionių organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju kelionių organizatorius turi grąžinti Turistui už paslaugą sumokėtus pinigus, arba jei paslauga jau buvo iš dalies suteikta – proporcingą jų dalį.

10. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, patvirtina, kad informavo kitus turistus, naudos gavėjus, kad turizmo paslauga teikiama tik pagal šiame užsakyme ir jo prieduose nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas užsakymo sąlygas.

11. Turisto teises gina Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti poįstatyminiai teisės aktai ir šis užsakymas.

12. Paslaugos teikimo metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl šio užsakymo netinkamo vykdymo ar neįvykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui, jiems nesiėmus pretenzijų spręsti turi būti pateikiamos vietoje raštu. Nepavykus konflikto išspręsti, pretenzijas kelionės organizatoriui galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo paslaugos suteikimo pabaigos; kelionės organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13. Po užsakymo pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

14. Užsakymas sudarytas dviem egzemplioriais po vieną kelionės organizatoriui ir turistui(-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

1. Kelionės organizatorius įsipareigoja organizuoti turistui (-ams) turizmo paslaugą pagal programą, nurodytą paslaugą aprašančioje medžiagoje.

2. Turistas įsipareigoja laiku sumokėti už turizmo paslaugą: jei sutartis sudaroma, kai iki paslaugos suteikimo pradžios lieka daugiau nei 3 savaitės, sumokėti 20 procentų dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti ne vėliau kaip 3 savaitės iki paslaugos suteikimo pradžios; jei sutartis sudaroma kai iki paslaugos suteikimo pradžios lieka mažiau nei 3 savaitės, sumokėti visą paslaugos kainą. Paslaugos įsigijimą patvirtinantis dokumentas išduodamas tik apmokėjus visą sutartyje įtvirtintą paslaugos kainą.

3. Nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos paslaugos kainos ar jos dalies, Turizmo paslaugos užsakymas netenka galios. Tokiu atveju turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų paslaugos variantą, iš Kelionės organizatoriaus tuo metu siūlomų paslaugų, sudarydamas naują Turizmo paslaugos užsakymą. Turistui atsisakius sudaryti naują Turizmo paslaugos užsakymą, turistas privalo atlyginti Kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius.

4. Turistas patvirtina, kad prieš sudarydamas užsakymą, gavo rašytinį dokumentą (paslaugą aprašančią medžiagą), kuriame išdėstyta visa su paslauga susijusi informacija. Paslaugą aprašanti medžiaga yra laikoma neatskiriamu užsakymo priedu. Informacija gali keistis.

5. Turistas įsipareigoja atsakyti už paslaugos teikimo metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.) Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionės organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.

6. Turistas turi teisę vienašališkai nutraukti užsakymą, nepaisydamas to, kad kelionių organizatorius jau pradėjo jį vykdyti. Šiuo atveju turistas turi atlyginti kelionių organizatoriaus nuostolius, kuriuos jis patyrė norėdamas įvykdyti užsakymą iki pranešimo apie užsakymo nutraukimą gavimo iš turisto momento.

7. Turizmo paslaugos užsakymo pasirašymas negarantuoja, kad turisto pasirinktai paslaugai bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. Nepatvirtinus rezervacijos, pasirašytas turizmo paslaugos užsakymas netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvią turizmo paslaugą, sudarydamas naują turizmo paslaugos užsakymą. Turistui atsisakius sudaryti naują turizmo paslaugos užsakymą, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui pinigus už netekusį galios turizmo paslaugos užsakymą.

8. Jeigu turistui atvykus į paskirties vietą paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės suteikti įsigytos paslaugos, jis įsipareigoja pasiūlyti turistui (-ams) tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą užsakyme nurodytam terminui. Jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jos atsisakė, kelionės organizatorius grąžina turistui pinigus už nesuteiktą paslaugą.

9. Kelionių organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju kelionių organizatorius turi grąžinti Turistui už paslaugą sumokėtus pinigus, arba jei paslauga jau buvo iš dalies suteikta – proporcingą jų dalį.

10. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, patvirtina, kad informavo kitus turistus, naudos gavėjus, kad turizmo paslauga teikiama tik pagal šiame užsakyme ir jo prieduose nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas užsakymo sąlygas.

11. Turisto teises gina Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti poįstatyminiai teisės aktai ir šis užsakymas.

12. Paslaugos teikimo metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl šio užsakymo netinkamo vykdymo ar neįvykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui, jiems nesiėmus pretenzijų spręsti turi būti pateikiamos vietoje raštu. Nepavykus konflikto išspręsti, pretenzijas kelionės organizatoriui galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo paslaugos suteikimo pabaigos; kelionės organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13. Po užsakymo pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

14. Užsakymas sudarytas dviem egzemplioriais po vieną kelionės organizatoriui ir turistui(-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Pasas. Į užsienį galima vykti tik turint galiojantį pasą. Pasas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas negaliojančiu. Reikalaujama, kad turisto pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (Turkija, Egiptas, Tunisas ir kt. ne ES valstybės), kai kuriais atvejais gali būti reikalaujama ir 12 mėnesių galiojančio paso. Patariama tai išsiaiškinti prieš išvykstant ir, esant reikalui, pasikeisti pasą ir prasitęsti jo galiojimo laiką. Tikslesnę informaciją apie tai gali suteikti migracijos tarnybos. Atkreipiame dėmesį, kad vaikų asmens dokumentai galioja trumpesnį laiką (2-5 metus), todėl ruošdami vaiką kelionei tėvai (globėjai) turėtų atkreipti dėmesį į jo paso galiojimo laiką.

Vizos. Valstybių, į kurias vykstant Lietuvos piliečiams nereikia vizos, sąrašą galite rasti Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos svetainėje: http://www.urm.lt

Lietuvos piliečiams, vykstantiems turistiniais tikslais į Turkiją, viza nereikalinga, tačiau kaip turistai viešėti šioje šalyje gali ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį. Kitais tikslais į Turkiją vykstantiems asmenims reikalavimas turėti vizą išlieka.

Už Egipto vizą susimokama perkant kelionę agentūroje. Viza išduodama Vilniaus oro uoste iki registracijos į skrydį. Turistinė Egipto viza galioja 30 dienų nuo atvykimo į Egiptą.

Lietuvos piliečiams, vykstantiems vizitui į Jungtinius Arabų Emyratus, reikalinga viza, kuri suteikiama nemokamai, atvykus į šalį atvykimo oro uoste. Viza leidžia viešėti šalyje ne ilgiau kaip 30 dienų nuo atvykimo į Jungtinius Arabų Emyratus dienos.
Lietuvos piliečiams, vykstantiems turistiniais ir kitais tikslais į Šri Lanką, reikalinga viza (elektroninis leidimas įvažiuoti į šalį). Šri Lankoje veikia išankstinė elektroninė įvažiavimo į šalį leidimų sistema (ETA), todėl vykstant trumpalaikiam turistiniam vizitui į Šri Lanką, keliautojams rekomenduojama iš anksto pasirūpinti elektroniniu leidimu (ETA).

Lietuvos Respublikos piliečiai (ir asmenys, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje), vykstantys į turistinę kelionę Tailande, privalo turėti šios šalies vizą. Rekomenduojama įforminti vizas iš anksto, iki išvykimo iš Lietuvos.

Vizai gauti reikalingi šie dokumentai:
pasas (galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo įvažiavimo į Tailando Karalystę dienos; jame turi būti bent pora tuščių puslapių);
paso kopija (puslapis su nuotrauka);
leidimo nuolatos gyventi Lietuvoje kopija (ne Lietuvos piliečiams);
1 nuotrauka (spalvota, daryta ne seniau kaip prieš 6 mėn.; 4,5 x 3,5 cm);
užpildyta prašymo forma (anketą 2-jose vietose privalo pasirašyti į kelionę vykstantis turistas);
kelionės dokumentų kopija;
keliaujančių vaikų iki 14 metų anketose privalo pasirašyti abu tėvai (kitu atveju reikalingi papildomi vaiko globą patvirtinantys dokumentai – gimimo liudijimas, ištuokos liudijimas ir kt.);
keliautojams, dirbantiems pagal verslo liudijimą arba esamiems ūkininkams, būtina pridėti veiklos pažymėjimo kopiją.

Vizos tvarkymas:
vizos įforminimo laikas konsulate – ne mažiau nei 5 darbo dienos;
turistinė viza suteikia teisę būti Tailando karalystės teritorijoje iki 60 d.;
visos vizos turistinės, vienkartinės, individualios;
dėl išankstinės Tailando vizos, turistai asmeniškai turi kreiptis į Tailando konsulatą, adresu Jogailos g. 9/1 LT-01116 Vilnius, Lietuva, priėmimo laiku arba į juos aptarnaujančią kelionių agentūrą.

Dėmesio! Europos Sąjungos piliečiams vykti automobiliu į Rusiją tranzitu per Baltarusiją šiuo metu yra draudžiama. Kelionė galima tik autobusu (Per Latvijos Respubliką) ir lėktuvu.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija, remdamasi Rusijos Federacijos pateikta oficialia informacija, praneša, kad ES ir trečiųjų šalių piliečiai į Rusijos teritoriją gali įvažiuoti tik per tarptautinius pasienio punktus. Tačiau tokių tarptautinių kontrolės punktų Rusijos pasienyje su Baltarusija ES ir trečiųjų šalių piliečiams, vykstantiems iš vienos šalies į kitą automobiliais ir traukiniais, nėra nustatyta. Pažeidus Rusijos atvykimo į šalį tvarką, nustatyta administracinė atsakomybė.

Rusija jau nuo 2016 m. pavasario sugriežtino per Baltarusiją įvažiuojančiųjų trečiųjų šalių piliečių patikrą. Pasitaiko atvejų, kai atvykstantieji automobiliu ar traukiniu į Rusiją neįleidžiami. Tačiau patikra nėra masinė, ji vykdoma selektyviai.

Latvijos pasienyje su Rusija, taip pat Lietuvos pasienyje su Kaliningrado sritimi veikia tarptautiniai kontrolės punktai, todėl patekti per juos į Rusiją ES ir trečiųjų šalių piliečiams, vykstantiems automobiliais ir traukiniais bei turintiems visus būtinus dokumentus, nėra jokių apribojimų.

Išsamesnės informacijos dėl Rusijos valstybinės sienos kirtimo sąlygų rekomenduojame teirautis Baltarusijos ar Rusijos pasienio postuose.

Elektoninių anketų pildymas Rusijos vizų forminimui https://visa.kdmid.ru/

Elektoninių anketų pildymas Baltarusijos vizų forminimui www.mfa.gov.by/docs/visa_forms/lithuanian.pdf

Tinkami asmens dokumentai

 • Vaiko asmens dokumentai, tinkami vykti į užsienio valstybes, yra tik Lietuvos Respublikos pasas ir asmens tapatybės kortelė.
 • Vaiko gimimo liudijimas nėra tinkamas keliauti į užsienį.
 • Norėdami sužinoti, ar keliaujant į užsienio valstybę užtenka turėti asmens tapatybės kortelę, pasirinkite šalį, į kurią vyksite
 • Vaikų asmens dokumentai galioja trumpesnį laiką (2-5 metus), todėl reikia atkreipti dėmesį į dokumentų galiojimo laiką.

Nepilnamečių keliavimas Šengeno erdvėje

Į Šengeno erdvei priklausančias valstybes nepilnametis gali išvykti vienas, t.y. nelydimas tėvų arba vieno iš tėvų. Jam būtina turėti galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Nepilnamečių keliavimas valstybėse, nepriklausančiose Šengeno erdvei

 • Vaikui, laikinai vykstančiam į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, su bent vienu iš tėvų, kito iš tėvų rašytinio sutikimo nereikia. Tėvai turi susitarti tarpusavyje dėl vaiko vykimo į užsienio valstybę.
 • Jei vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo vaikas vyksta, pavarde, LR pasienio pareigūnai gali pareikalauti pateikti vaiko gimimo liudijimą.
 • Vaikui į užsienio valstybę vykstant vienam ar su lydinčiu asmeniu, reikalingas bent vieno iš tėvų rašytinis notariškai patvirtintas sutikimas.
 • Vykstant vaikų grupėms į organizuotas keliones ar su sporto, meno, mokslo kolektyvais, kelionės organizatorius sudaro išvykstančių vaikų ir lydinčių asmenų sąrašą, kurį pateikia LR pasienio punkto pareigūnams. Vaiko duomenys į sąrašą įtraukiami gavus bent vieno iš vaiko tėvų ar globėjo (rūpintojo) rašytinį notariškai patvirtintą sutikimą.

Vaikų laikiną išvykimą iš Lietuvos į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, reglamentuoja Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašas.

Ši tvarka nėra taikoma, jei nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio nuolatinė gyvenamoji vieta yra deklaruota užsienio valstybėje, kaip to reikalauja Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nuostatos.

Neteisėtas vaiko išvežimas į užsienio valstybę

 • Vienas iš tėvų, vykdamas su vaiku gyventi į užsienio valstybę, visada prieš tai turėtų informuoti apie tai kitą iš tėvų bei gauti jo pritarimą tokiam gyvenamosios vietos keitimui.
 • Bet kuris asmuo ar organizacija, teigianti, kad vaikas yra išvežtas ar laikomas pažeidžiant globos teises, gali kreiptis į vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos centrinę įstaigą arba į bet kurios kitos Susitariančiosios Valstybės centrinę įstaigą dėl pagalbos užtikrinti vaiko grąžinimą. Lietuvoje centrine įstaiga yra paskirta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM.

Pagrindinis teisės aktas, taikomas neteisėtai išvežto vaiko į užsienio valstybes atvejais, yra 1980 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų.

Šis tarptautinis dokumentas siekia užtikrinti, kad neteisėtai į užsienio valstybes išvežti vaikai (dažniausiai vieno iš tėvų ar giminaičių) būtų nedelsiant grąžinti į savo kilmės valstybę ir kad taip vaikas kuo mažiau nukentėtų dėl neteisėto atskyrimo nuo vieno iš tėvų.

Informacijos šaltinis: http://keliauk.urm.lt/lt/pries-pradedant-kelione/nepilnameciu-vykimas

Gyvūnų augintojai, atvykstantys iš ES šalių, turėtų vežtis ir bendros ES patvirtintos formos savo augintinio pasą, kuriame būtų žymos apie vakcinaciją ar revakcinaciją nuo pasiutligės. Pasai veterinarijos gydyklose išduodami ne visiems gyvūnams, o tik šunims, katėms, šeškams ir naminiams šeškams. Šunys, katės ir šeškai turi būti identifikuoti – turėti aiškiai įskaitomą tatuiruotę (jeigu ji padaryta iki 2011 m. liepos 3 d.) arba būti paženklinti integriniu grandynu.

Gyvūnų įvežimas iš ne ES valstybių

Piliečiai, atvykstantys su gyvūnais į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių, turėtų turėti valstybinio veterinarijos gydytojo išduotą veterinarijos sertifikatą bei dokumentą apie gyvūnui po vakcinacijos nuo pasiutligės patvirtintoje laboratorijoje atliktus antikūnių tyrimus ir jų rezultatus. Nevakcinuotų jaunesnių kaip 3 mėnesių amžiaus šunų, kačių ir šeškų įvežimas iš trečiųjų šalių gali būti leidžiamas, jeigu šiose šalyse yra palanki pasiutligės epizootinė situacija.

Smulkesnę informaciją apie naminių gyvūnų įvežimą į Lietuvos Respubliką bei išvežimą į Europos Sąjungos ir trečiąsias šalis galite rasti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje.

„Compensa Vienna Insurance Group“ kelionių draudimu draudžiami apdraustųjų turtiniai interesai, susiję su asmens gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe. Konkretus draudimo objektas priklauso nuo konkrečiam apdraustajam suteikiamų draudimo apsaugos priemonių, detalizuojamų Taisyklių specialiojoje dalyje ir (ar) Draudimo sutartyje.

Apsidraudus Kelionių draudimu, suteikiama draudimo apsaugą Lietuvos pilietybę turintiems asmenims (taip pat šalių susitarimu užsienio šalių piliečiams), keliaujantiems už Lietuvos Respublikos ribų, kelionėse po Europą ir Viduržemio jūros baseino valstybes, taip pat, sumokėjus papildomą draudimo įmoką, kelionėse po visą pasaulį.

Mes siūlome Jums rinktis iš 3-jų variantų – pagrindinis (draudimo suma 30.000 euro – pirmai medicininei pagalbai), standartinis (50.000 euro + papildomai galima rinkti draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, civilinės atsakomybės ir bagažo draudimą) arba liuksas (75.000 euro + papildomai galima rinkti draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, civilinės atsakomybės, bagažo draudimą ir neįvykusios kelionės draudimą).

 

Įvestas privalomasis sveikatos draudimas Lietuvos Respublikos piliečiams, norintiems gauti vizą į Rusiją arba Baltarusijos Respubliką. Lietuvos piliečiai, norėdami gauti vizą, kreipiasi į Vizų centrą ar Baltarusijos Respublikos konsulatą, kur privalo pateikti sveikatos draudimo polisą.

Mes siūlome įsigyti privalomą draudimą ypač palankiomis kainomis. Draudimą galima padaryti tiek dienų kiek Jums reikia. Taip pat siūlome įsigyti lengvatinius draudimus į Rusiją, Europą/Rusiją, Baltarusiją, Baltarusiją tranzitinį 3, 6 ar 12 mėnesiams.

Pastabos:

 • Lengvatinis draudimas į Rusiją galioja daugkartiniams važiavimams: per 3 mėn. – 90 dienų; per 6 mėn. – iki 90 dienų; per vienerius metus – iki 180 dienų. Apsauga galioja pirmus 90 dienų iš eilės, skaičiuojant nuo kelionės pradžios.
 • Lengvatinis draudimas metams į Baltarusiją galioja 365 dienas, bet buvimas Baltarusijos teritorijoje apribojamas iki 180 dienų. Vienos išvykos trukmė negali viršyti 30 parų.

Draudimo forminimo sąlygos:
Draudimo sutartis gali būti sudaryta Draudėjo ar Apdraustojo naudai, sudarant Draudimo sutartį pagal LIUKSO variantą (draudimo suma 75.000 Euro).
Neįvykusios kelionės išlaidų ir kelionės jungties praradimo draudimo  sutartis gali būti sudaryta likus ne mažiau kaip 14 dienų iki užsienio kelionės.

Draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai

Ką daryti, jei draudžiamasis įvykis nutiko keliaujant?

Jei keliaudami patyrėte traumą ar susirgote, kuo skubiau kreipkitės į artimiausią gydymo įstaigą arba skambinkite bendraisiais pagalbos telefonais: 112 (Europoje) ar 911;
Gydymo įstaigoje paprašykite dokumento, kuriame būtų nurodyti šie duomenys:
– paciento vardas ir pavardė;
– įvykio data ir kreipimosi data;
– gydymo trukmė, diagnozė, atlikti tyrimai bei skirtas gydymas;
Pasiimkite apmokėjimą įrodančių dokumentų – sąskaitų, kvitų – originalus.

Praneškite draudimo įmonei „Compensa“ apie įvykį paskambinę trumpuoju numeriu 19111 (būdami užsienyje, skambinkite numeriu +370 5 249 1911);

Žalų administravimo padaliniai:
Vilniuje – Ukmergės g. 280, Vilnius, 2 aukštas
Kaune – Savanorių pr. 68, Kaunas, 2 aukštas

Norėdami gauti kompensaciją už patirtas medicinines išlaidas, išsaugokite gautų dokumentų originalus ir pateikite juos mums grįžę iš kelionės (30 kalendorinių dienų bėgyje).

Draudimo išmoka mokama, kai:

 • gauti visi reikalingi dokumentai, patvirtinantys draudžiamojo įvykio ir/arba draudėjo/apdraustojo atsakomybės faktą;
 • Draudėjas arba nukentėjęs (naudos gavėjas) yra pateikęs prašymą išmokėti draudimo išmoką;
 • pateikti ir/arba turimi žalos faktą ir dydį patvirtinantys dokumentai;
 • išreikštas asmens sutikimas su jo ypatingųjų asmens duomenų tvarkymu (žalos asmeniui padarymo atveju);
 • pateiktos gydymo paslaugų suteikimą, vaistų pirkimą ir kitų su asmens sveikata susijusių paslaugų ir prekių įsigijimą bei apmokėjimą patvirtinančios sąskaitos ir kiti dokumentai, susiję su asmens žala (medicinos ekspertų išvados, nedarbingumo pažymos ir kt.).
 • gauti kiti žalos dydį patvirtinantys dokumentai (pvz., dokumentai, pagrindžiantys negautas pajamas ir pan.).

Draudimo išmoka mokama per:

atitinkamos draudimo rūšies taisyklėse nurodytus terminus, tačiau ne ilgiau nei per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Draudikas gauna visą informaciją, reikalingą bei reikšmingą nustatant Draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes bei nuostolio dydį. Jei pagal draudimo sutartį draudimo išmoka yra išmokama periodiškai, tai šis laikotarpis taikomas pirmos išmokos dalies išmokėjimui.